Skip to content Skip to footer

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI „Tombola Fondul Jazz in the Park” 

1-12 iulie 2024

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.  Campania publicitară „Tombola Fondul Jazz in the Park” („Campania”) este organizată și desfășurată de Asociația Fapte, CIF: 31425230, Adresa: Cluj-Napoca, Str. Donath, nr. 192, ap. 12, jud. Cluj, Cont bancar:  RO36 BRDE 130S V798 6229 1300, BRD – Groupe Société Générale.

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe website-ul Jazz in the Park: www.jazzinthepark.ro, pe întreaga durată a Campaniei.

1.4.  Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial și după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de Instagram Jazz in the Park Competition: www.instagram.com/jazzintheparkcompetition.

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizată și se desfășoară în cadrul festivalului International Jazz in the Park Competition în perioada 1-12 iulie 2024 în Parcul Central Simion Bărnuțiu din Cluj Napoca și pe IaBilet.ro, www.iabilet.ro/bilete-jazz-in-the-park-competition-2024-99586.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1   Campania va fi lansată la data de 1 iulie 2024 și se încheie la data de 12 iulie 2024 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

3.2   Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe pagina de Instagram Jazz in the Park Competition: www.instagram.com/jazzintheparkcompetition.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1   Campania este deschisă participării persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, având domiciliul sau reședința în România.

4.2   Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1   Pentru a participa la Campanie, un participant trebuie:

5.1.1 Să cumpere biletul neobligatoriu pentru susținerea “Fondului Jazz in the Park 2024”, fie direct de la voluntarii Fondului Jazz in the Park 2024, fie de pe site-ul partener oficial, IaBilet. 

5.1.2  Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze participarea oricărei persoane înscrise care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

5.1.3 Toate persoanele care cumpără bilet neobligatoriu prin variantele enumerate la punctul 5.1.1 intră automat în tragerea la sorți pentru 2 abonamente Jazz in the Park, 1 pereche căști Meze Neo și 1 pick-up Audio Technica.

Pentru a participa, trebuie să achiziționezi un bilet neobligatoriu pentru Fondul Jazz in the Park 2024, fie de la voluntarii Fondului Jazz in the Park, fie de pe IaBilet până pe 10 iulie 2024, ora 23:59. În schimbul achiziționării fiecărui bilet prin plată cash direct de la voluntarii Fondului Jazz in the Park, vei primi un bilet fizic numerotat cu serie de bilet. Pentru orice bilet achiziționat de pe IaBilet, vei primi pe mail seria aferentă achiziționării biletului. Pentru fiecare bilet neobligatoriu achiziționat, cumpătorul va primi o brățară, în semn de mulțumire. Dacă biletul a fost achiziționat în timpul evenimentului, fără asistență din partea unui voluntar, brățara va putea fi ridicată de la cele 4 puncte ale Fondului Jazz in the Park localizate în Parcul Central Simion Bărnuțiu, Cluj-Napoca. 

5.1.4 O persoană se poate înscrie de mai multe ori în Campanie prin achiziționarea mai multor bilete.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA LOR

6.1   În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii:

Câștigătorii trebuie să prezinte seria biletului pentru a revendica premiul la sediul Organizatorului sau alt loc specificat ulterior.

 

SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1   Alegerea câștigătorilor se va face pe data de 11 iulie 2024 prin tragere la sorți a 3 serii de bilet și 3 rezerve din seriile de bilete vândute în cadrul International Jazz in the Park Competition, atât dintre cele vândute fizic, cât și dintre cele vândute online. 

7.2 Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Instagram Jazz in the Park Competition: www.instagram.com/jazzintheparkcompetition, printr-un story și o postare, în data de 11 iulie.

7.3  Câștigătorii au la dispoziție 72 de ore pentru a contacta și revendica premiile,  în caz contrar, se va anunța următoarea serie de bilet câștigătoare din lista de rezerve. 

7.4 Câștigătorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane. Premiile nedistribuite ca urmare a invalidării câștigătorilor sau neprezentării acestora în vederea primirii premiilor vor rămâne în posesia Organizatorului. În cazul în care câștigătorul nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va pierde orice drept asupra premiului fără plata niciunei despăgubiri.

7.5 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul Campaniei, înlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul  câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDERE

8.1   Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere următoarele:

8.1.1    Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor, fiind unicul răspunzător cu privire la utilizarea acestora.

8.1.2    Participantul a luat la cunoștință toate prevederile prezentului Regulament și le-a înțeles pe deplin, prin participarea la prezenta promoție fiind de acord cu toate prevederile Regulamentului.

8.2   Organizatorul:

8.2.1    Nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către consumator. Organizatorul va respecta regulamentul general privind protecția datelor. Participanții au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor personale în orice moment.

8.2.2    Este exonerat de orice răspundere pentru orice prejudiciul suferit de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor.

8.2.3    Nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

8.2.4    Nu este răspunzător pentru nicio eroare în datele furnizate de către câştigători, acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător, imposibilitatea înscrierii în promoţie datorită ilizibilităţii datelor personale, codului înscris.

8.2.5     Nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului dorit.

 

SECȚIUNEA 9. DATE CU CARACTER PERSONAL

9.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.Tuturor participantilor la Campanie, în calitate de persoane vizate le sunt garantate conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opozitie (art. 15) de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere (art. 18). În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datata si semnata, către Organizator, la sediul biroul acestuia de pe str. Franz Liszt nr. 28A, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

9.2 Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei în vederea atribuirii premiilor: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon.

9.3 Prin participarea la prezenta Campanie promoțională participanții își dau în mod expres consimțământul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, adresă de email, număr de telefon) sa fie procesate în vederea validării și atribuirii premiilor.

9.4 În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut:

9.4.1 Dreptul de acces la date. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.

9.4.2 Dreptul de intervenție asupra datelor. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii. Exemple de forță majoră: pandemii, conflicte armate, dezastre naturale. Decizia va fi comunicată public imediat.

 

SECȚIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN 

Participanții trebuie să trimită o cerere scrisă pentru soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, însoțită de copii ale documentelor relevante.

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere referitor la premiul care ar trebui oferit în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2 Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor Codului civil în vigoare. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat sa comunice participanților la Campanie, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

 

SECȚIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Go to Top

Abonează-te la newsletter

ȘI PRIMEȘTI UN VOUCHER DE 10% REDUCERE
PENTRU ABONAMENT